O šoli

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Zavod je bil ustanovljen 1. marca 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Jure Renko, Primož Povše, Mira Kalan), trije predstavniki zavoda (Jana Ovsenik, Tanja Kokalj, Zorka Jereb) in trije predstavniki staršev (Manca Čimžar, David Zupan, David Jošt).

Strokovni organi šole:

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki in
  • strokovni aktivi.

Strokovna organa v vrtcu sta:

  • vzgojiteljski zbor in
  • strokovni aktiv vzgojiteljev.

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV

V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Skupnost učencev šole zbira pripombe in predloge oddelčne skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, organizira šolske prireditve, načrtuje skupne zbiralne akcije in druge dejavnosti, za katere se dogovorijo učenci. Mentorici skupnosti učencev šole sta Špela Kokalj za učence razredne stopnje in Maruša Jazbec Colja za učence predmetne stopnje.

 

ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament oziroma otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tudi letošnja tema ostaja Moja poklicna prihodnost, z dodanimi petimi podtemami: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv Covida-19 na izbiro poklica.  Sodelovanje učencev je ena od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Vsako leto se o temi najprej pogovarjamo na nivoju šole, nato se predstavniki šole udeležijo zasedanja občinskega parlamenta v Kranju, kjer aktivno sodelujejo v debatah. Na občinskem parlamentu se izvolijo predstavniki, ki se udeležijo nacionalnega otroškega parlamenta. Zasedanja šolskega parlamenta potekajo v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V primeru, da le to ne bo izvedljivo, bodo srečanja izpeljana preko Zoom platforme.

Mentorica je Renata Knap.

Vizija šole

Vizija

S kakovostno in inovativno vzgojo, poučevanjem in organizacijo želimo nadgraditi prijetno in varno okolje za otroke, učence in zaposlene ter okrepiti razpoznavnost svojega dela in uspehov v okolici.

Poslanstvo

Izvajali bomo kvaliteten pouk in predšolsko vzgojo. Učenci pri pouku in otroci v vrtcu napredujejo in razvijajo svoje znanje, spretnosti in navade.

Strateški cilji

Znanja, ki jih bomo zaposleni, učenci oziroma otroci pridobili, bomo konkretno uveljavili in uporabili pri lastnem razvoju in uveljavljanju v družbi.

Konkretni cilji

Materialni
Pouk in vzgoja se bosta strokovno in tehnično razvijala. Nova informacijsko-komunikacijska tehnologija in nova učila in učni pripomočki bodo pripomogli pri razvoju.

Strokovni
Strokovni delavci se bodo strokovno izpopolnjevali in sledili novim trendom izobraževanja in vzgoje, ki se uvajajo v slovenskem šolstvu. V ospredju pouka in vzgoje so učenci oziroma otroci s svojo aktivnostjo, zvedavostjo, ustvarjalnostjo in individualnostjo.

Kje smo?
Dostopnost