Knjižnica

Šola ima knjižnico, ki je namenjena učencem in vsem zaposlenim na Osnovni šoli Naklo. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli ter na podružnicah Duplje in Podbrezje.

Na centralni šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink. Na podružnični šoli Duplje bo gradivo izposojala učiteljica Darinka Oblak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljici Staša Sivec in Lara Poljanšek.

Naročanje in obdelava gradiva delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh treh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se uporablja enotni knjižnično-informacijski sistem COBISS. Cobiss uporabnikom omogoča oddaljen dostop do kataloga naše knjižnice, lokator gradiva za vse tri lokacije (matična šola in podružnici), elektronsko obveščanje pred potekom roka izposoje, v profilu pa si učenci lahko sami od doma podaljšajo in rezervirajo knjige.

V knjižnici bomo poleg glavnih nalog, kot so vodenje knjižnice, hranjenje gradiva, posredovanje informacij, skrb za bralno in informacijsko pismenost, poskrbeli tudi za ostale dejavnosti: priprava tematskih razstav, sodelovanje v projektih (Rastem s knjigo za sedmošolce-državni, Moja naj knjiga-šolski), vključevanje v dneve dejavnosti na šoli, predvsem v obliki izvajanja pouka knjižnično informacijskega znanja in skrb za spodbujanje branja (vikend izposoja, mesec šolskih knjižnic, filmsko popoldne, praznično branje, …). Kot knjižnica bomo sodelovali tudi z ostalimi šolskimi knjižnicami v nekdanji kranjski občini v okviru medobčinskega aktiva.

Knjižničarka bom v sodelovanju z učitelji izvajala ure knjižnično informacijskega znanja. KIZ je oblika medpredmetne povezave, ki jo izvajata učitelj predmeta in knjižničar skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, v drugem triletju sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

 

IZPOSOJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Učenci si lahko knjige v knjižnici izposodijo vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure. Rok izposoje je 14 dni. Za izposojo v šolski knjižnici učenci potrebujejo izkaznico, ki velja tudi za prevzem kosila. Če jo izgubijo, v knjižnici naročijo novo, ki je plačljiva (preko položnice).

Vsa ostala pravila šolske knjižnice so zapisana v Knjižničnem redu, ki je potrjen s strani Sveta zavoda in je objavljen na šolski spletni strani pod zavihkom Knjižnica.

Za vsa vprašanja in pomoč sem vam na voljo v knjižnici, na tadeja.cesen@os-naklo.si ali po telefonu.

 

BRALNA ZNAČKA IN DOMAČE BRANJE

Koordinatorica Prešernove bralne značke je učiteljica Maja Bajd. Učenci razredne stopnje vsebino knjig predstavijo svojim učiteljicam-razredničarkam, učenci predmetne stopnje pa učiteljici Maji Bajd. Pogovori o prebranih knjigah za učence predmetne stopnje potekajo v šolski knjižnici. Učenci berejo knjige po lastnem izboru, ki so primerne njihovi starostni stopnji.

Učenci berejo tudi knjige za domače branje, in sicer od 3. razreda dalje. Knjige za domače branje za učence od 3. do 5. razreda so v knjižnici na posebnih policah, učenci predmetne stopnje pa knjige izberejo v dogovoru z učiteljicami slovenščine s seznamov, objavljenih v knjižnici in na spletni strani šole.

 Priporočilni seznami za bralno značko.

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Naklo. Izbor učbenikov za naslednje šolsko leto v mesecu aprilu pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi v začetku junija na spletni strani in tako obvesti starše in učence ter tudi knjigarne v Kranju in okolici.

Učenci se na brezplačno izposojo učbenikov prijavijo tako, da izpolnijo soglasje za izposojo, ki velja za vsa leta šolanja oz. do preklica. Učbenike prejmejo v začetku novega šolskega leta. Ob koncu pouka morajo učbenike vrniti. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolnijo preklic soglasja o izposoji. Obe soglasji sta objavljeni na spletni strani šole. Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Starši učencev prvega triletja kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke zanje kupi šola (nakup financira MVI), starši učencev od 4. do 9. razreda pa delovne zvezke kupijo sami.

Upravljavka učbeniškega sklada je knjižničarka Tadeja Česen Šink.

 

MLADINSKI TISK

Šola omogoča učencem, da se naročijo na mladinski tisk. Poverjenica za mladinski tisk na matični šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink, na podružnični šoli Duplje je poverjenica učiteljica Mihela Križaj Trebušak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljica Staša Sivec.

 

KNJIŽNIČNI RED

Naloži KNJIŽNIČNI RED knjižnice Osnovne šole Naklo

 

 

 

Dostopnost